بعد-از-عمل-بینی

بعد از عمل بینی

بعد از عمل بینی : نکات مراقبتی در جلسه مشاوره به بیمار گفته می شود تا در طی دوران نقاهتی که در منزل سپری می شود هیچ گونه مشکلی به وجود نیاید.

پاسخ

هجده − هفده =