مراقبت جراحی اندوسکوپی بینی و سینوس

مراقبت جراحی اندوسکوپی بینی و سینوس

مراقبت جراحی اندوسکوپی بینی و سینوس : از اندوسکوپی بینی برای تشخیص دقیق تر مشکلات بینی و در مواردی می توان برای درمان بیماری استفاده می شود .

پاسخ

ده + 9 =